Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Εξειδίκευση δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Περιγραφή

Παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα της διαδικασίας "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης" για την θεματική εξειδίκευση της δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ".

Οι θεματικοί τομείς που αφορούν στις "Υδατοκαλλιέργειες", στα "Βιομηχανικά Υλικά" και στην "Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών/τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης, τεκμηρίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος (οπτικοακουστικά τεκμήρια, κινητά και ακίνητα μνημεία)", δεν περιλαμβάνονται στην δράση "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"., διότι καλύπτονται από ειδικές δράσεις, στις οποίες εξειδικεύονται οι σχετικές θεματικές προτεραιότητες.