Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ).


Την ανάγκη αυτή καλύπτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», η ισχύς του οποίου άρχεται την 25η Μαΐου 2018, επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και κανόνες, ορίζοντας νέες υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων και αίροντας τα εμπόδια στις ροές ΔΠΧ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επιχειρήσεις οι οποίες

 • βασίζονται σε τεχνολογικά συστήματα για τη λειτουργία τους
 • διατηρούν εταιρική ιστοσελίδα
 • διατηρούν ευαίσθητες πληροφορίες σε ηλεκτρονικά αρχεία
 • χρησιμοποιούν το cloud computing για αποθήκευση δεδομένων
 • διατηρούν ηλεκτρονικό πελατολόγιο
 • δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πώλησης

Κλάδοι όπως:

 • Βιομηχανία,
 • Χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο
 • Logistics, Μεταφορές
 • Κατασκευές
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Υγεία
 • Ε-shops, telemarketing
 • Επεξεργασία Δεδομένων
 • Υπηρεσίες Outsourcing
 • Χρηματοοικονομικοί ΟργανισμοίΕπισημαίνεται ότι η συμμόρφωση με τον ανωτέρω Κανονισμό είναι αναγκαία:

 • ·για τη σύννομη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων,
 • ·για τη διασφάλιση της επαγγελματικής/επιχειρηματικής φήμης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο της αγοράς, που δραστηριοποιούνται.
 • για την αποφυγή διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  (ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραβάσεις των βασικών αρχών για την επεξεργασία ΔΠΧ και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων επισύρουν διοικητικά πρόστιμαέως 20.000.000 ευρώ).

Σε ότι αφορά τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν, εκτός από τις απαιτήσεις των ζημιωθέντων αλλά και τα πρόστιμα, πρέπει να υπολογίζεται η διακοπή εργασιών για τη διερεύνηση και αποκατάσταση του προβλήματος, μέχρι και οι αμοιβές ειδικών συμβούλων σε θέματα πληροφορικής και διαχείρισης κρίσεων, αλλά και νομικών συμβούλων. Η βαρύτητα των παραπάνω μάλιστα με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) το 2018 θα αυξηθεί εκθετικά κάνοντας την ύπαρξη ασφαλιστικής προστασίας για τις επιχειρήσεις απολύτως αναγκαία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούν οι επιχειρήσεις από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό.

Η EFAPLANμε την πολύχρονη εμπειρία της, συστήνει τη χρήση ασφαλιστικού προϊόντος (Cyber Insurance) το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των συνεπειών και στη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης, σε περίπτωση που παραβιαστούν τα συστήματα της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει:

 • Απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εργαζόμενους ή εξωτερικές επιθέσεις (hackers)
 • Απώλεια ή διαρροή δεδομένων από αμέλεια των εργαζόμενων
 • Πρόστιμα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου στα πλαίσια έρευνας ρυθμιστικής αρχής
 • Απαιτήσεις από τρίτους για παραβίαση προσωπικών και εταιρικών δεδομένων
 • Απαιτήσεις τρίτων και έξοδα υπεράσπισης που σχετίζονται με δραστηριότητες ψηφιακών μέσων (δυσφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων)
 • Μείωση του καθαρού κέρδους του ασφαλισμένου, δαπάνες για τη συνέχιση της συνήθης δραστηριότητας
 • Μετρητά ή άλλα χρηματικά μέσα που κατέβαλε ο Ασφαλισμένος για την αποφυγή ή τον τερματισμό μιας απειλής εκβιασμού

Το πρόγραμμα αυτό, έχοντας πρόσβαση σε ανεξάρτητους ειδικούς, συνδυάζει την ασφαλιστική προστασία με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να προστατευτούν ενάντια στις παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων, τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, την απόσπαση πληροφοριών, τους ηλεκτρονικούς ιούς, τη δολιοφθορά και τα σφάλματα των εργαζόμενων, την υποκλοπή πληροφοριών και την κλοπή ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Φάκα Νάντια, Ειδική Πιστοποιημένη Σύμβουλο.