Παράταση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις:

  1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.
  2. "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.