Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

 

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

                   Ατομική επιχείρηση

                   Εμπορική εταιρία

                   Συνεταιρισμός

                   Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

                   Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

                   Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

                   Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Για την υπαγωγή στον Νέα Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 θα πρέπει καταρχήν να πληρούνται οι παρακάτω βασικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής:

 

Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων

  1. Δημιουργία νέας μονάδας,
  2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
  4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
  5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα:

                   Είτε ίδια κεφάλαια είτε δανεισμός αρκεί το 25% του επενδυτικού κόστους να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (αύξηση κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση αποθεματικών με δέσμευση για μη διανομή 5 ή 3 χρόνια).

                   Τραπεζικό δάνειο : τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας, αποκλειομένου του αλληλόχρεου λογαριασμού.

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

                   Μεγάλες Επιχειρήσεις : 500.000 €

                   Μεσαίες Επιχειρήσεις : 250.000 €

                   Μικρές Επιχειρήσεις : 150.000 €

                   Πολύ Μικρές : 100.000 €

                   ΚΟΙΝΣΕΠ : 50.000 €

 

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής:

                   3 χρόνια για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

                   5 χρόνια για Μεσαίες Επιχειρήσεις

                   7 χρόνια για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δραστηριότητες

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις).