Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ".

 

Περίοδος υποβολής Προτάσεων 23 Μαρτίου 2017 έως 17 Μαίου 2017.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι επιχειρήσεις που υλοποιούν Βιομηχανική Έρευνα και δραστηριοποιούνται στους εξής στρατηγικούς τομείς:

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός – Πολιτισμός
 • Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
 • Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • ΤΠΕ

Οι παρεμβάσεις είναι:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 200.000€ και με επιχορήγηση 60%
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με προϋπολογισμό 1.000.000€ και επιχορήγηση 60% στις ΜΜΕ, 50% στις μεγάλες επιχειρήσεις και 100% στον Ερευνητικό Οργανισμό

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μέχρι 3 προτάσεις ανά κύκλο.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες .

Επιλέξιμες δαπάνες

 

1. Δαπάνες προσωπικού

2. Δαπάνες παγίων

 1. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
 2. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.

3. Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους

 1. Έρευνα επί συμβάσει.
 2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

 1. Δαπάνες ταξιδιών
 2. Δαπάνες δημοσιότητας.
 3. Αναλώσιμα

5. Δαπάνες καινοτομίας

 1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 2. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 3. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

6. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις