ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις & αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα

 

Προϋπολογισμός

50 εκατ € για το σύνολο της χώρας

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • Μέχρι ανά έκθεση για περίπτερο μέχρι 20 τμ
 • Μέχρι ανά έκθεση για περίπτερο μέχρι 50 τμ
 • Μέχρι ανά έκθεση για περίπτερο άνω των 50 τμ

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Υγεία / Φάρμακα.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Υποβολή Προτάσεων

Από 8 Ιανουαρίου 2018

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της πρότασης σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας