Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η Δράση απευθύνεται μόνο στις μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Προϋπολογισμός 50.000€ έως 400.000€.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας

• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής
 • Υγεία
 • Υλικα - Κατασκευές

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Μηχανήματα – εξοπλισμός

 • Συστήματα Πιστοποίησης –Διαχείρισης Ποιότητας, σχεδιασμός – τυποποίηση προϊόντων
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού έργου

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη: 27 Ιουνίου 2018

Αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας