Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Απευθύνεται σε

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Τομείς δραστηριότητας

Αγροδιατροφή /Βιομηχανία τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τουρισμός

Τεχνολογίες πληροφορικής

Υγεία - Φάρμακα

Υλικά - Κατασκευές

Προϋπολογισμός - επιδότηση

20.000 € έως 200.000 €.

Επιδότηση 50% -65% του κόστους, ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα,
  • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ ελάχιστον 2 ΕΜΕ

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
  • Ψηφιακή προβολή
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Τεχνικές μελέτες
  • Μεταφορικά μέσα
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Περίοδος υποβολής

από 20/2/2019