Πρόγραμμα Εξωστρέφεια ΙΙ - Ανάλυση

Ο ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) έχει ανακοινώσει τα συνολικά αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις που έγιναν πάνω στις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ». eksostrefeia analysis

Από τον παραπάνω πίνακα (μπορείτε να κάνετε κλικ και να τον μεγεθύνετε, στον οποίο συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα και υπολογίζουμε τους Μέσους Όρους ανά περίπτωση, μπορούν να προκύψουν κάποια συμπεράσματα όπως πχ:

• Τα μεγαλύτερα ποσά απορροφούνται από επενδύσεις που προκύπτουν στον άξονα 3 του ΠΕΠ Αττικής όπου συσσωρεύονται ακριβώς οι μισές επιχειρήσεις από το σύνολο ( 437 από 875)

• Ιδιαίτερη δραστηριότητα επιδεικνύουν οι Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις της Αττικής και της Μακεδονίας- Θράκης με μέση επένδυση τις 85 χιλ ευρω και 110 χιλ ευρώ ανα επιχείρηση αντίστοιχα.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Μεσαίες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις μεγαλύτερες από τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Μεγάλες επιχειρήσεις

• Οι Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν (με εξαίρεση το ΠΕΠ Κρήτης) επιδοτήσεις κοντά στο 45% ενώ οι Μεγάλες στο 30%

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που επενδύονται από τις 875 επιχειρήσεις είναι κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.