Ενεργές Επιδοτήσεις

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Απευθύνεται σε

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Τομείς δραστηριότητας

Αγροδιατροφή /Βιομηχανία τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τουρισμός

Τεχνολογίες πληροφορικής

Υγεία - Φάρμακα

Υλικά - Κατασκευές

Προϋπολογισμός - επιδότηση

20.000 € έως 200.000 €.

Επιδότηση 50% -65% του κόστους, ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης

 

Διαβάστε περισσότερα: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Απευθύνεται σε

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Εμπορίου , Εστίασης και Εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός - επιδότηση

10.000 € έως 150.000 €.

Επιδότηση 50% του κόστους

Διαβάστε περισσότερα: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η Δράση απευθύνεται μόνο στις μεσαίες επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Προϋπολογισμός 50.000€ έως 400.000€.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα: Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Προϋπολογισμός 55.000€ έως 400.000€.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Ψηφιακό Βήμα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

 

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Προϋπολογισμός 5.000€ έως 50.000€.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα: Ψηφιακό Βήμα

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ".

 

Περίοδος υποβολής Προτάσεων 23 Μαρτίου 2017 έως 17 Μαίου 2017.

 

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

 

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

                   Ατομική επιχείρηση

                   Εμπορική εταιρία

                   Συνεταιρισμός

                   Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

                   Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

                   Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

                   Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Για την υπαγωγή στον Νέα Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 θα πρέπει καταρχήν να πληρούνται οι παρακάτω βασικοί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής:

 

Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων

  1. Δημιουργία νέας μονάδας,
  2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
  4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
  5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα:

                   Είτε ίδια κεφάλαια είτε δανεισμός αρκεί το 25% του επενδυτικού κόστους να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση (αύξηση κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση αποθεματικών με δέσμευση για μη διανομή 5 ή 3 χρόνια).

                   Τραπεζικό δάνειο : τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας, αποκλειομένου του αλληλόχρεου λογαριασμού.

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

                   Μεγάλες Επιχειρήσεις : 500.000 €

                   Μεσαίες Επιχειρήσεις : 250.000 €

                   Μικρές Επιχειρήσεις : 150.000 €

                   Πολύ Μικρές : 100.000 €

                   ΚΟΙΝΣΕΠ : 50.000 €

 

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ως εξής:

                   3 χρόνια για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις

                   5 χρόνια για Μεσαίες Επιχειρήσεις

                   7 χρόνια για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δραστηριότητες

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου (εξαιρέσεις).

Παράταση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις:

  1. "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.
  2. "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.