ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ Efaplan μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησής σας ανεξαρτήτως είδους και μεγέθους επιχείρησης.Είτε είστε πολυεθνική βιομηχανία, είτε είστε ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης.Μία πλήρης γκάμα υπηρεσιών είναι διαθέσιμη τόσο για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όσο και για μεσαίες και μεγάλες.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Προκειμένου να καθορίσει πού πηγαίνει, ο οργανισμός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται. Τότε προσδιορίζει πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει εκεί. Το έγγραφο που προκύπτει από αυτή την διαδικασία ονομάζεται «στρατηγικό σχέδιο».

Αναλυτικά

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Η σταθερή χρηματοδότηση της ρευστότητας σε νέες ή παλιές επιχειρήσεις αποτελεί σε περιόδους κρίσης το σημαντικότερο συστατικό της επιβίωσης τους

Αναλυτικά

Οικονομική Οργάνωση και Έλεγχος Κόστους

Έλεγχος είναι το σύνολο των ενεργειών ή των δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών και συμπεριφορών όλων των συντελεστών της επιχείρησης ή του οργανισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά τους

Αναλυτικά

Ειδική Παροχή προς Φαρμακευτικές Βιομηχανίες

Με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική φαρμακευτικών επιχειρήσεων, ενός κλάδου που σταθερά συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ και των εξαγωγών της χώρας

Αναλυτικά

Λογιστική - φορολογική Υποστήριξη

Στο συνεχώς μεταλλασσόμενο φορολογικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εμπειρία και καθοδήγηση

Αναλυτικά

Διασφάλιση έναντι κινδύνων

Ορθολογική ασφάλιση έναντι κινδύνων που μπορούν να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης

Αναλυτικά

Οργάνωση Παραγωγής & Logistics

Η διοίκηση παραγωγής ρυθμίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας όπου μετατρέπονται οι πρώτες ύλες και τα άλλα υλικά σε προϊόντα. Αυτό προϋποθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό των παραγωγικών συντελεστών

Αναλυτικά

Διαχείριση Προγραμμάτων & Έργων

Σύνολο αρχών, μεθόδων και τεχνικών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό εργασιών ενός οργανισμού

Αναλυτικά

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας

Αναλυτικά

Συστήματα Πληροφορικής

Η πληροφορική είναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης επειδή καθιστά τις διαδικασίες αποδοτικότερες και οικονομικότερες

Αναλυτικά

Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας

Είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές

Αναλυτικά

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Περιφερειακών Υποδομών

Οι περιφέρειες ως κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων και οργάνωσης των υποδομών μιας περιοχής μπορούν να ωφεληθούν από ένα πλαίσιο υπηρεσιών που στόχο έχουν να προσεγγίσουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη με οργανωμένη, ιεραρχημένη και ορθολογιστική προσέγγιση καλύπτωντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της περιοχής

Αναλυτικά